Últimes Notícies
Jaume Collboni

17/12/20

S’aprova el fons MES Barcelona per impulsar l’energia renovable

 • La Comissió d’Economia de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 15 de desembre el Mecanisme per l’Energia Sostenible de Barcelona (MES Barcelona) per impulsar les energies renovables i accelerar la transició energètica a la ciutat.
 • En paraules del Tinent d’Alcaldia Jaume Collboni, “amb MES Barcelona volem garantir l’accés a una energia assequible, segura i sostenible a la ciutat”.
 • Aquesta iniciativa, impulsada des de la 3a Tinència d’Alcaldia d’Agenda 2030, implicarà una inversió de 50 milions d’euros municipals que permetran atraure fons privats per poder invertir conjuntament, com a mínim, 166M€ en projectes d’energia verda
 • Aquesta inversió permetrà incrementar en un 66% la generació renovable local, que actualment és de 140GWh

L’Ajuntament ha creat el Mecanisme per l’Energia Sostenible de Barcelona (MESBarcelona), un instrument per acompanyar i accelerar la transició energètica de la ciutat de la mà d’inversors privats. En concret Barcelona invertirà 50M€ municipals per impulsar l’energia renovable i atraure fons privats per poder invertir conjuntament, com a mínim, 166M€ en projectes de rehabilitació energètica i d’instal·lació de fotovoltaiques a la ciutat. Es preveu que aquesta iniciativa tindrà un efecte multiplicador de l’impacte de la inversió municipal i del nombre de projectes que es fan a la ciutat i permetrà incrementar en un 66% la generació renovable local actual. Actualment la ciutat genera 140GWh d’energia mitjançant recursos renovables i locals.

https://twitter.com/pscbarcelona/status/1338894339896958976

Aquesta és una oportunitat per atraure cap a Barcelona l’interès d’operadors energètics i fons especialitzats en l’impuls de renovables i de fer-ho amb un model d’inversió que sigui atractiu per la ciutadania, que no ha d’aportar recursos. Aquesta eina permet generar activitat econòmica  revertint la situació d’envelliment del parc d’habitatges i la baixa eficiència energètica dels edificis de la ciutat i aprofitant el potencial i la oportunitat que suposa instal·lar equips de generació d’energia als terrats. Així doncs aquest instrument pretén estimular l’economia i fer-la més sostenible, tant des del punt de vista de la cohesió social com ambiental amb l’ús generalitzat d’energies netes.

La creació d’aquest instrument per fomentar l’energia verda permetrà donar resposta a diferents fites que s’ha marcat la ciutat, com el Pla Clima, la Declaració d’emergència climàtica, l’Agenda 2030 i el Barcelona Green Deal que tenen com a objectiu minimitzar la dependència energètica dels combustibles fòssils, fomentar la generació local d’energia renovable i en xarxa i impulsar un nou model energètic més sostenible que redueixi radicalment les emissions de CO2 a la ciutat.

 Un nou Mecanisme per multiplicar la inversió verda

El nou Mecanisme per l’Energia Sostenible estarà dotat amb fins a 50 M€ i que permetrà fer inversions compartides i atraure finançament privat per impulsar a la ciutat projectes de transició energètica. En concret es calcula que aquesta inversió pública de fins a 50M€ representarà, com a mínim, una inversió total de 166M€.

A l’hora de seleccionar i homologar inversors, l’Ajuntament exigirà que es focalitzin en inversions en fotovoltaica o rehabilitació energètica en els quals el model de negoci no requereixi un co-finançament per part dels propietaris dels edificis. Els inversors assumiran el 100% de la inversió i la recuperaran gràcies als estalvis energètics generats per les operacions finançades, seguint el model ESCO. Aquest punt és determinant ja que en el context actual de crisi econòmica vinculada a la pandèmia del COVID-19, -amb  la reducció de l’activitat econòmica i  la destrucció de llocs de treball-  cal preveure poca capacitat d’inversió per part de propietaris particulars.

En el cas d’inversors especialitzats en fotovoltaica, entre altres criteris, es garantirà que aquests fons diversifiquin la instal·lació de fotovoltaiques a diferents tipus d’edificis (residencial, terciari, industrial), fomentin l’autoconsum, les comunitats energètiques, la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, etc. a la vegada que els inversors privats podran proposar millores en relació al ús i l’aprofitament dels terrats comunitaris.

El Mecanisme busca prioritàriament potenciar la generació energètica a la ciutat a partir de la iniciativa privada i s’enfoca tant a projectes que considerin grans espais (cobertes de naus industrials, logístiques o altres espais de ciutat), com també a agrupació de projectes més petits que sumats puguin fer el conjunt de la inversió manejable alhora que escalable.

La co-inversió es concretarà en diferents grups de projectes dirigits a la millora energètica de la ciutat tant pel que fa a:

 • Mesures actives: instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres fonts netes d’energia.
 • Mesures passives: millora d’aïllaments, reposició de finestres i tancaments, millora de façanes,….
 • Innovació tecnològicaen energies netes

Les mesures seran d’aplicació a tot el parc d’edificis de la ciutat:

 • Edificis terciaris o de serveisd’entitats públiques i empreses privades (oficines, hotels, centres esportius…). i industrials.
 • Edificis d’habitatges(de propietaris, de propietaris amb destí a lloguer, comunitats de veïns, etc.).
 • Elements d’espai públic
 • Punts de recàrrega(inclosos pàrquings públics i privats).
 • Empreses i emprenedorsdedicats a projectes innovadors per la millora energètica.
 • Altres directament relacionats.

Es preveu que l’increment de potencia fotovoltaica instal•lada i la rehabilitació d’edificis permetrà disminuir el consum energètic de la ciutat i incrementar la producció local. Es calcula que potencialment el Mecanisme permetrà incrementar en un 66% la generació renovable local actual.

Motius que fonamenten la necessitat que existeixi aquest Mecanisme

 • Garantir inversió a Barcelona.A Espanya estan apareixent diferents iniciatives (ofertes d’operadors energètics i propostes de fons d’inversió) per fer créixer el volum d’instal·lació de fotovoltaica. El Mecanisme per l’Energia Sostenible pot ser un element que garanteixi que part d’aquesta inversió es realitzi a Barcelona malgrat les dificultats que, a priori, pot suposar invertir en fotovoltaica en una ciutat compacte com Barcelona.
 • Garantir un model d’inversió que aporti un valor afegit als ciutadans. Això es basa en un model d’inversió on els actius, les plaques fotovoltaiques, siguin al final propietat dels ciutadans, propietaris dels edificis. Però el valor afegit també passa per un aprofitament major dels terrats, no només des d’un punt de vista solar, sinó del propi espai, reconvertint-lo amb un espai d’ús social, i de terrats verds.
 • Garantir un model d’inversió que sigui atractiu per a tots els ciutadans  de Barcelona, amb independència de la seva capacitat econòmica. En el model de negoci previst la inversió no es recupera mitjançant el pagament per part dels propietaris d’habitatges sinó gràcies als estalvis generats per un consum més sostenible. Per tant, l’impuls del Mecanisme per l’Energia Sostenible garanteix que aquesta inversió es pugui estendre a tots els barris de Barcelona.

Una oportunitat per rehabilitar l’envellit parc d’habitatges de la ciutat i generar energia verda

El Mecanisme per l’Energia Sostenible pot ser un instrument per revertir la situació d’envelliment del parc d’habitatges de Barcelona i la baixa eficiència energètica dels edificis, un dels àmbits a millorar en la lluita contra l’emergència climàtica. Segons el Balanç de l’energia de 2017 de l’Ajuntament de Barcelona, a Barcelona el sector domèstic i terciari representa un dels principals factors tan consumidors d’energia (64,2%)  com emissor de GEH (41%).

Aquesta baixa eficiència energètica esta relacionada amb la antiguitat del parc d’habitatges.  Segons el darrer informe de l’Observatori Metropolità de l’habitatge de Barcelona Municipal de l’habitatge, al 2019, l’antiguitat mitjana dels edificis  ja és de 60,7 anys.

A la vegada és una oportunitat per instal·lar equips de generació d’energia als terrats. Molts edificis de Barcelona tenen les condicions apropiades per instal·lar equips de generació d’energia al seu terrat. Per poder conèixer tot aquest potencial generador d’energia, l’Ajuntament ha desenvolupat el Mapa de recursos energètics de Barcelona.

El Mapa classifica els edificis segons el seu aprofitament energètic (solar fotovoltaic, solar tèrmic o minieòlic), i a més, dona informació sobre l’energia que es podria generar, l’estalvi d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i el cost estimat de la inversió que caldria realitzar.

El Mapa informa d’una superfície de captació potencial de 7.899.532 m2, tenint en compte que s’han considerat com a òptimes per a la generació d’energia solar les cobertes amb radiació disponible. Segons aquestes dades, el potencial generador dels terrats és de 1.191 GWh/any d’energia solar fotovoltaica, quantitat equivalent a una potencia instal·lada de aproximadament 900MW.

Tot i tenint en compte que el mapa de recursos energètics és un estudi de màxims, serveix per demostrar el potencial existent a la ciutat, que supera àmpliament els objectius a acomplir pel que fa a l’increment de la generació energètica renovable i local marcats al Pla Clima de Barcelona, que es marca com a objectiu multiplicar per 5 la generació solar a la ciutat l’any 2030, objectiu que la Declaració d’Emergència Climàtica concreta,  en referència a fotovoltaica en:

 • Accelerar la implantació de generació renovable als edificis municipals (escoles bressols, equipaments culturals, esportius,…) i a l’espai públic incorporant 6 MWp més de generació fotovoltaica al parc municipal l’any 2025.
 • Impulsar la instal·lació de 35MWp d’energia fotovoltaica en l’àmbit privat residencial, terciari i industrial de la ciutat l’any 2025.
 • Impulsar la instal·lació de 42MWp al Port i 40MWp d’energia fotovoltaica a l’Aeroport l’any 2030.

Cal tenir en compte que una inversió pública de fins a 50M€ representarà, com a mínim, una inversió total de 166M€. Segons els càlculs fets amb les inversions del fons, a un preu amb iva de 2€/Wp en residencial i terciari (de mitjana), suposaria un total de 83MW, el que equival a generar un 9-10% més del potencial solar fotovoltaic disponible a la ciutat. Aquests 83MW serien el màxim potencial de potència instal•lada en cas que tot el fons es destinés a plaques fotovoltaiques. La generació corresponent als 83MWp suposa incrementar en un 66% la generació renovable local actual de 140GWh.

Per tal d’observar quina és la importància de la instal•lació d’energia fotovoltaica, és important notar que en l’actual sistema elèctric espanyol tota generació neta que s’afegeixi a la xarxa desplaça la darrera tecnologia en termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, essent en aquest cas la generació d’electricitat en cicles combinats de gas natural. Això implicaria una reducció d’emissions per substitució de generació elèctrica de 33.264 tCO2eq.

 

Font: Ajuntament de Barcelona

 • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies