Últimes Notícies
Barcelona

20/12/19

S’aprova el nou Pla d’Igualtat entre dones i homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona

  • L’Ajuntament de Barcelona referma el seu compromís en l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes, millorant la conjuntura en la que es troben les dones a partir de donar resposta a les desigualtats i discriminacions
  • El nou Pla fixa 7 àmbits d’actuació: cultura institucional, política retributiva, implementació de la perspectiva de gènere en la gestió de persones, conciliació de la vida personal, familiar i professional, prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut, prevenció de l’assetjament sexual, i comunicació, llenguatge i imatge corporativa

El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui el III Pla de d’Igualtat entre dones i homes 2020-2023. El Pla, que s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups municipals, dóna compliment a la normativa vigent que requereix a les administracions públiques garantir la igualtat efectiva en l’àmbit laboral de les administracions públiques i adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. És un mecanisme adreçat a garantir que el funcionament intern es basa en la igualtat d’oportunitats, es combat qualsevol discriminació i es propicien comportaments i maneres de fer basats en el respecte mutu entre dones i homes en tots els àmbits de l’Ajuntament, prevenint i afrontant l’assetjament sexual i per raó de sexe. El Pla ha estat elaborat per la Comissió Tècnica del Pla d’Igualtat, integrada per representants de l’Ajuntament i de CCOO, UGT, SAPOL, CGT i el suport de Intersindical-CSC.

El Pla constitueix el full de ruta en aquesta matèria perls propers anys. Prioritza els àmbits fonamentals d’intervenció ifixa els objectius i els resultats concrets a assolir en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i d’eliminació de qualsevol discriminació per raó de sexe. També defineix les mesures i accions que s’han d’adoptar per assolir-los.

El Pla té com objectiu general garantir la igualtat efectiva entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona i de tots els Organismes autònoms i ens adherits a l’acord de condicions laborals.

Estableix objectius estratègics per a 7 àmbits d’intervenció: cultura institucional, per integrar la igualtat de tracte i d’oportunitats com a principis bàsics i transversals de l’organització; política retributiva; implementació de la perspectiva de gènere en la gestió de persones; conciliació de la vida personal, familiar i professional; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; prevenció de l’assetjament sexual; comunicació, llenguatge i imatge corporativa.

Més informació

  • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies