Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per al PSC. Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes pel Partit.

Aquesta política podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que el Partit es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents a cada moment

Data última actualització: 5 de març de 2019.

Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

El titular responsable del tractament de les dades és:
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-Federació de Barcelona
CIF: G08564379
C/ Consell de Cent, 416
08009 de Barcelona
Telf:93 302 60 16
Delegat de protecció de dades: barcelonainfo@socialistes.cat

Formularis web:

Formulari “Afilia’t”
Formulari “Col·labora amb les nostres iniciatives”
Formulari ”Informa’t”
Formulari “Algun suggeriment”

Finalitats del tractament: al PSC tractem les dades personals dels nostres usuaris que deixen les seves dades a través de la Web per atendre les sol·licituds que ens faci arribar.
Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat acceptant la present política de protecció de dades.
Terminis de conservació: les dades seran eliminades un cop atesa la seva sol·licitud.
Si s’ha donat d’alta al sistema Whatsapp del partit o a les comissions sectorials, les seves dades es mantindran actives mentre no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades

Informació sobre la qualitat de les dades

S’informa als titulars de les dades personals que les dades que recull el PSC són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
Les dades que es recullen són adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les  quals són tractades («minimització de dades»).

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

  • Dret d’accés, rectificació i supressió: el titular de les dades tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a  les quals van ser recollides.
  • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el titular de les dades podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: el titular de les dades tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es – APDCAT.- www.apd.cat ) en el cas que no hagi vist satisfet l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de correu barcelonainfo@socialistes.cat, identificant a la seva petició la següent informació:

  1. Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms)
  2. Número DNI
  3. Adreça de contacte
  4. Dret que vol exercir
  5. Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, el Partit aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies