Últimes Notícies
Barcelona

26/07/21

Barcelona destina 288 milions d’euros per a iniciatives d’interès públic o social

 • El Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 és una eina per a facilitar que la ciutadania pugui seguir amb total transparència la convocatòria de les subvencions i permetrà la planificació de les persones interessades
 • L’Ajuntament preveu destinar a subvencions 96 milions d’euros anuals fins el 2023 per a cofinançar projectes que responguin als 7 objectius estratègics recollits al pla
 • Durant el període de vigència del pla es durà a terme un control i seguiment del mateix

 

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023, el full de ruta de les convocatòries de subvencions que s’atorgaran durant aquests tres anys. De fet, el document ja recull la quantitat prevista per aquests ajuts, que és d’un total de 288 milions d’euros, uns 96 milions anuals.

Així, aquest instrument té la missió d’impulsar, promoure i potenciar la participació de la societat civil estructurada de la ciutat de Barcelona en els diferents àmbits de gestió municipal d’interès coincident, recolzant els projectes i les accions d’interès general desenvolupats pel teixit associatiu o particulars de la ciutat, sempre sota els principis d’igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

La voluntat és que la ciutadania pugui seguir amb total transparència el procés de  convocatòria de les subvencions. Això permetrà una millor planificació per part de totes aquelles persones que puguin ser beneficiàries de les mateixes, ja que tindran coneixement de les línies subvencionables i les quantitats econòmiques previstes cada any.

https://twitter.com/pscbarcelona/status/1419599854829981700?s=20

Els objectius d’aquest pla estratègic són 7, que es concreten en 60 línies de subvencions:

 • Garantir els drets bàsics de les persones, afavorint l’autonomia, protecció i la inclusió de persones i col·lectius en situació de dependència, vulnerabilitat o risc de desprotecció i d’exclusió social, tot afavorit la igualtat de tracte i la no discriminació i respectant la diversitat, així com fomentant la solidaritat i cooperació internacional. L’import inicial d’aquest objectiu és de 92’6 milions d’euros i compta amb 21 línies de subvenció
 • Afavorir una Barcelona compromesa amb el medi ambient, fomentant la protecció del nostre entorn i la sostenibilitat. Amb prop de 7’5 milions d’euros i 6 línies.
 • Recolzar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona a través de la promoció comercial, empresarial, turística i d’economia social comptarà amb 9 línies de subvenció per valor de més de 32 milions d’euros.
 • Promoure a Barcelona el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels valors de civisme i convivència tindrà 6 línies de subvenció amb prop de 35 milions d’euros.
 • Potenciar la creativitat, els vincles i l’aprenentatge, tot fomentant les activitats educatives, culturals i esportives de la ciutat comptarà amb prop de 107 milions d’euros en 11 línies de subvencions.
 • Impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari de la ciutat de Barcelona a través de 7 línies de subvenció per valor de 14’2 milions d’euros.
 • Per últim, es preveu promoure la transparència en l’atorgament de subvencions, reduint les subvencions directes a favor de l’increment de les subvencions amb concurrència.

Amb caràcter general la despesa subvencionable màxima serà del 50% del projecte en totes les línies de subvenció. No obstant, aquest percentatge podrà ser superior si queda degudament indicat en cada línia de subvenció i es detallarà a la convocatòria o en el text del conveni o resolució amb l’aportació del corresponent informe tècnic justificatiu del departament o servei que inicia la tramitació.

La concurrència competitiva és el procediment ordinari de concessió

El document també contempla els procediments de concessió de les diverses subvencions sent la concurrència competitiva el procediment ordinari. En aquest procediment es realitza una comparació de les sol·licituds presentades a fi d’establir una prelació entre totes elles. Així mateix es contempla la concurrència no competitiva que implica que no cal fer la prelació entre les sol·licituds presentades, sempre i quan es compleixin els requisits i el crèdit de la convocatòria sigui suficient.

Finalment, el pla inclou les subvencions en règim de concessió directa en les que no hi ha necessitat de realitzar una convocatòria pública. Aquesta modalitat té caràcter excepcional i està limitada a les subvencions previstes nominativament als pressupostos, les que vinguin determinades per una norma de rang legal i les altres subvencions, amb caràcter excepcional, en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o que per la seva raó  de ser dificultin la convocatòria pública.

Control i seguiment

El pla comptarà amb una comissió de seguiment per tal d’avaluar el grau de compliment del mateix. Amb el seguiment es pretén la modificació o actualització de les línies de subvenció, l’actualització dels imports de cada línia, així com incloure línies de subvenció que responguin a noves necessitats, sempre que s’ajustin als objectius estratègics.

 

Més informació / font: Servei de premsa de l’Ajuntament de Barcelona

 • Comparteix

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso que hacemos de las cookies